Bu çalışmanın amacı, süt sığırlarına verilen yem maddelerinin pestisit kontaminasyonu ile inek sütündeki pestisit kalıntıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yoğun üretim ve klasik yöntemlerle beslemeyi temsil eden Hindistan’ın Punjab eyaletindeki 55 mandıradan konsantre hayvan yemi, yem, su ve süt örnekleri toplanmıştır.

Konsantre yem, yem/silaj, su ve süt numuneleri çoklu kalıntı metodolojisi ile ekstrakte edilmiş ve pestisit kalıntı konsantrasyonu gaz kromatografisi ile analiz edilmiştir.

Tespit Edilen Pestisitler

Konsantre yem, yem ve süt örneklerinde sırasıyla ortalama 6.01, 4.05 ve 2.58 ng · g-1 düzeyinde saptanan ana kirleticinin klorpirifos pestisit olduğu gösterilmiştir. Yem ve süt örneklerinde ayrıca şu pestisitler gözlenmiştir.

-endosulfan sülfat

-sipermetrin

-etion

-lindan

-malathion

-fenvalerat.

Pestisit Kalıntı Seviyeleri

Pestisitlerin ortalama kalıntı seviyeleri maksimum kalıntı limitlerinin (MRL) önemli ölçüde altında olmasına rağmen, 2 adet Lindan, 3 adet DDT ve Klorpirifos için MRL sınırı aşılmıştır. İki süt numunesi de endosülfan sülfat kalıntıları için MRL değeri ihlal edilmiştir. Ancak hiçbir sipermetrin örneği değerin üzerinde çıkmamıştır.

Sütte Pestisit Kalıntısının Sebepleri

Çevrede oluşan pestisit kirliliği, pestisit kullanımının doğru ve uygun şekilde yapılamaması ile ektoparazit öldürücüler için ilaç kalıntılarından süresinin ihlali de sütte pestisit kalıntılarının oluşmasına neden olabilir.