Christina Marantelou, Sürdürülebilir süt ürünleri konusundaki endişeleri ve sektörün bulduğu çözüm yollarının yanı sıra bazı farklı çözüm yollarının birkaçını araştırıyor.

Gıda üretimi ve tüketimi, çevresel etkilerin ana kaynakları olarak kabul edilmiştir. Artan dünya nüfusunun beslenme gereksinimlerini karşılama zorluğu, özellikle et ve süt ürünleri üretimlerine atıfta bulunularak, mevcut gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilirliği hakkında şiddetli tartışmaları artırmaktadır.

Dünya çapındaki süt işleme işletmeleri, sektörlerinin sürdürülebilirlik konularına ilişkin eksikliklerinin farkındadır. Sektör kuşkusuz besleyici ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunurken, iklim değişikliğini, hayvan refahını, biyoçeşitliliği ve toprak verimliliğini de etkiler. Konvansiyonel süt üretimi, iklim değişikliğine, asitlenmeye, ötrofikasyona ve ozon tabakasının delinmesine katkıda bulunan süreçleri içerir ve sektörün genel karbon ayak izi, havacılık ve deniz taşımacılığının birleşimiyle karşılaştırılabilir. Daha verimli ve sürdürülebilir süreçler arayışı, herhangi bir üretim sisteminin temel taşı haline gelse de, nihayetinde ticari operasyonların da ayrılmaz bir parçasıdır.

Ancak, öncelikle bazı önemli soruları yanıtlamamız gerekiyor: Süt ürünleri zincirinde sürdürülebilirliği iyileştirmek için ne gerekiyor; farklı çiftlik türleri için hangi uygulamaların mevcut olduğu; ve bu uygulamaların çiftçiler tarafından gerçekten uygulandığından nasıl emin olabiliriz?

Başlangıçta, yedi ana süt sürdürülebilirliği konusunu ele almalıyız.

 • 1. Sera Gazı

  Süt çiftlikleri, iklimimiz üzerinde etkisi olan sera gazları yayar. Açık nedenlerden dolayı, bir ineğin metan emisyonlarını tamamen azaltmak mümkün değildir, ancak örneğin optimize edilmiş yem bileşimi yoluyla önemli ölçüde azaltılabilir. Süt çiftliklerindeki emisyonların azaltılması, metan (CH4) ve nitröz oksit (N2O) ve karbondioksit (CO2) üzerine odaklanılır. Yemleme ve gübre yönetimi, azaltma için fırsatlar sunar. Çiftlikler, topraktaki organik maddenin artması yoluyla karbonu toprakta tutan önlemler alarak sera gazlarının azaltılmasına da katkıda bulunabilirler.

 • 2. Toprak Kalitesi ve Besleyiciler

  Toprak kalitesinin iyileştirilmesi, su regülasyonu, besin döngüsü, toprak mikrobiyal ve bitki biyoçeşitliliği gibi toprak ekosistem işlevlerine ekleme ile birlikte optimal mahsul verimine odaklanır. Besin uygulaması, su ve havaya azot ve fosfor gibi besin kayıplarını en aza indirecek şekilde uyarlanacaktır. Topraklarda karbon tutulması, toprak kalitesini iyileştirmek ve havadaki sera gazlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için önemli bir önlemdir.

 • 3. Biyoçeşitlilik

  Süt sığırı yemi yetiştirmek için arazi kullanımı, yerel ve küresel biyoçeşitliliği etkileyecektir. Biyoçeşitliliğe katkıda bulunan en iyi uygulamaları geliştirmek, süt ürünleri araştırmalarında yükselen bir konudur. Bu uygulamalara örnek olarak, doğaya zararlı emisyonların azaltılması, daha az biyosit kullanımı ve ormansızlaşma riski altındaki alanlardan daha az soya kullanımı sayılabilir. Doğa koruma örgütleriyle işbirliği, peyzaj restorasyonu ve nadir türlerin korunması da katkıda bulunur.

 • 4. Su Kalitesi ve Miktarı

  Suyun çiftlikte ekin büyümesini kolaylaştırmak, hayvanlar için içme suyu olarak kullanılması ve temizlik gibi birçok rolü olabilir. Çiftliğin yüzey ve yeraltı suyunun kalitesi üzerindeki etkisini en aza indirmek ilk sürdürülebilir hedeftir. Bu, gübre, gübre, biyosit ve diğer su kirliliği türlerinin kullanımına bağlıdır.

 • 5. Hayvan Huzuru ve Sağlığı

  Barınma ve otlatma uygulamalarının ayarlanmasıyla normal hayvan davranış kalıplarını mümkün kılan koşulların yaratılması, refah ve sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Refahı izlemek için hayvan ölçümlerinin tanıtılması, sağlığı ve mutluluğu daha iyi anlamak için önemli bir araştırma alanıdır. Ayaklar ve bacaklar, mastitis ve ısı stresi hayvan refahını artırmak için daha fazla iyileştirme gerektiren önemli konulardır.

 • 6. Döngüsel Gıda Üretimi

  Döngüsel bir gıda sisteminin amacı, dünyadaki mevcut biyokütle kaynaklarının kullanımını optimize etmektir. Bu döngüsel yaklaşımdaki hedeflerden biri, hayvanlar için besin kaynağı olarak insan tarafından yenebilen biyokütlenin (tahıllar ve bakliyatlar gibi) kullanılmasından kaçınmaktır. Süt sektörünün görevi, süt ineğinin döngüsel bir gıda sistemi içindeki konumunu yeniden gözden geçirmektir. Gelecekteki yem rasyonları, bitkisel üretimden kaynaklanan artıklara ve gıda endüstrisinden gelen yan ürünlere daha fazla odaklanmalıdır. Geleceğe daha yakından bakan bilim adamları, sığırlardan kaynaklanan enterik metan emisyonlarını azaltmak için deniz yosununun kullanımını inceliyorlar.

 • 7. Kırsal Ekonomi

  Süt ürünleri sektörü, birçok kırsal topluluğun ekonomik olarak yaşayabilirliğine ve dayanıklılığına ve birçok ülkede besleyici gıda sağlanmasına katkıda bulunur. Pazar ihtiyaçlarına cevap veren ve güvenli ve besleyici süt ürünleri sağlayan daha güçlü süt ürünleri zincirleri oluşturmak, süt ürünleri geliştirmede çok önemli hedeflerdir. Arazi kaynaklarının optimal kullanımı da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik temalarını birleştirmek, ekonomik büyümeye katkıda bulunan güçlü uluslararası süt zincirleri oluşturmak için hayati önem taşımaktadır.